Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb na internetovej stránke www.zdravyportal.sk spoločnosti Medibalance Fit, s.r.o.:

ďalej sa bude uvádzať len „www.zdravyportal.sk“.

Medibalance Fit, s.r.o., so sídlom Košická 49, 82108 Bratislava, IČO: 51192721, DIČ: 2120660850 (ďalej len „poskytovateľ“)

vydáva s účinnosťou od 01. 11. 2020 nasledovné obchodné podmienky:

I. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní služieb na stránke www.zdravyportal.sk, uzavretých medzi poskytovateľom a používateľom, ktorých predmetom je používanie služieb na stránke www.zdravyportal.sk. V prípade, že používateľ služieb nesúhlasí s ich dodržiavaním, nemôže služby na stránke www.zdravyportal.sk používať.

V prípade, že poskytovateľ a používateľ uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, budú ustanovenia zmluvy uprednostnené pred znením obchodných podmienok.

II. Používanie bezplatných služieb

Všetky služby, ktoré sú voľne prístupné, prípadne prístupné po registrácii a následnom prihlásení používateľa, sú bezplatné. Spoločnosť Medibalance Fit, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť bezplatné služby na platené. Realizácia takejto zmeny bude znemožnením prístupu k takýmto službám pre používateľov, prípadne nezobrazovanie informácií pre návštevníkov stránky www.zdravyportal.sk.

III. Práva a povinnosti poskytovateľa

Poskytovateľ je povinný po obdržaní registračného formulára vyplneného používateľom zaslať do 10 pracovných dní zaregistrovanému používateľovi na jeho vlastnú e-mailovú adresu jeho prihlasovacie meno a heslo.

Poskytovateľ je povinný sprístupniť používateľovi najneskôr do 10 pracovných dní od zakúpenia predmetné služby v plnom rozsahu a to po dobu, na ktorú si používateľ obsah zakúpil.

Poskytovateľ je oprávnený:

a) zasielať používateľovi prostredníctvom Spravodaja elektronickou poštou na e-mailovú adresu, ktorú používateľ služieb zadal pri registrácii, informácie a novinky na stránke www.zdravyportal.sk a reklamný text. Užívateľ dáva poskytovateľovi služieb vopred svoj súhlas k pravidelnému zasielaniu Spravodaja, čím nedochádza k porušeniu príslušných ustanovení zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame.

a) pozastaviť alebo zablokovať prístup používateľovi služieb v prípade porušenia podmienok používania.

b) zrušiť registráciu a prístup k službám poskytovateľa, ak  používateľ viac ako rok dané služby nepoužíval a neprihlásil sa do stránky www.zdravyportal.sk.

Vzhľad stránky www.zdravyportal.sk a jeho obsah, logo, ikony, výber a usporiadanie prvkov, ich organizácia, grafika, odkazy, konverzie a ďalšie záležitosti s nimi súvisiace, sú chránené autorským právom, zákonom o ochranných známkach a ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k priemyselnému vlastníctvu v rámci klauzuly všetky práva vyhradené. 

Obsah stránky je tvorený chránenými autorskými dielami, ktoré je na požiadanie možné použiť (prehrať, zobraziť) na podporovanom zariadení telefón, smartphone, tablet, počítač, prípadne iné a softvéri za podmienok uvedených v týchto VOP (ďalej len „obsah“). Zoznam digitálneho obsahu je prístupný po registrácii používateľa.

Užívateľ služieb nezískava k prvkom a obsahu prezretým prostredníctvom stránky www.zdravyportal.sk žiadne práva. 

Obsah stránky nesmie byť použitý, kopírovaný, reprodukovaný, distribuovaný, nahrávaný, upravovaný alebo verejne vystavovaný v akejkoľvek podobe alebo prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov, predovšetkým vrátane zariadení elektronických, mechanických, fotokopírovacích, nahrávacích alebo iných, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa. 

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nefunkčnosťou stránky www.zdravyportal.sk, alebo za všetky nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať službu alebo kvôli neoprávnenému prístupu, a to i vtedy, pokiaľ bol poskytovateľ upozornený na možnosť vzniku týchto škôd.

IV. Práva a povinnosti používateľa

Užívateľ je povinný:

a) v registračnom formulári poskytnúť poskytovateľovi aktuálne a pravdivé údaje. Zároveň vyjadruje výslovne svoj súhlas s ich spracovaním a zverejnením.

b) vyplnením a potvrdením registračného formulára dať na vedomie svoj bezvýhradný súhlas so znením a s akceptáciou týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré je povinný počas celej doby používania služieb na stránke www.zdravyportal.sk dodržiavať.

c) nepoškodzovať dobré obchodné meno poskytovateľa služieb a ním poskytovaných služieb.

d) neposkytnúť svoje heslo tretím osobám a ani ho inak nezverejniť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, ktorý vznikne porušením povinnosti používateľa uchovať svoje vlastné heslo v tajnosti.

e) nenarušiť operačný systém stránky www.zdravyportal.sk,

f) dodržiavať morálne zásady, a teda nesmie umiestňovať akékoľvek nezákonné, výhražné, urážlivé, obscénne, pornografické alebo hanlivé materiály. Poskytovateľ služieb si preto vyhradzuje právo na monitorovanie a cenzurovanie zadaných údajov.

VI. Poskytované služby a cena

Poskytovateľ poskytuje používateľom objednané služby za podmienok a za ceny uvedené v jeho aktuálnej ponuke. Aktuálna ponuka služieb poskytovateľa a ceny za jednotlivé služby sú uvedené na stránke www.zdravyportal.sk.

VII. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči používateľovi dňom jeho registrácie u poskytovateľa na stránke www.zdravyportal.sk. Na akékoľvek zmeny bude používateľ poskytovateľom služieb upozornený. Vzor objednávky (návrhu na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb) je zverejnený na stránke poskytovateľa služieb spolu s týmito obchodnými podmienkami. 

Užívateľ vyhlasuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a na znak súhlasu s ich obsahom vyplňuje svoj registračný formulár s cieľom využívať služby poskytovateľa na stránke www.zdravyportal.sk.