Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov - GDPR

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon“), v platnom znení. Záujemca uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email uvedený na stránke www.zdravyportal.sk (e-mail: info@zdravyportal.sk). Osobné údaje zákazníkov prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom doručenia súvisiacich materiálov. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je zákazníkovi dostupná.

Vieme, že v rámci využívaní služieb www.zdravyportal.sk s nami zdieľate Vaše osobné údaje. Uvedomujeme si zodpovednosť, ktorá prichádza s tým, že nám Vaše osobné údaje zveríte, a preto tieto údaje náležitým spôsobom chránime. Zaviedli sme technické, organizačné a operačné opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť bezpečnosť Vašich údajov a ochranu pred ich stratou alebo zneužitím.

Zákazník súhlasí, aby mu prevádzkovateľ posielal na jeho email informácie o aktuálnych ponukách, prezentáciách, súťažiach a pod. Tento súhlas je taktiež potvrdený zákazníkom aktívnym odklikom pri odosielaní objednávky. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je zákazník oprávnený kedykoľvek odvolať emailom na info@zdravyportal.sk alebo nesúhlasom zaslaným na adresu sídla predávajúceho.

Vymedzenie pojmov

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo. To znamená údaje ako Vaše meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, údaje o platobnej karte sú Vašimi osobnými údajmi.

Aké osobné údaje spracúvate a za akým účelom?

Stránka www.zdravyportal.sk spracúva Vaše osobné údaje v prípade a v rozsahu v akom ste nám Vy tieto údaje poskytli. Napríklad v prípade, ak sa na www.zdravyportal.sk zaregistrujete, odoberáte náš newsletter alebo využijete náš kontaktný formulár. Vaše osobné údaje vždy spracúvame v súlade s účelom a právnym základom, ktorý sme Vám oznámili. V prípade, ak sa zaregistrujete na www.zdravyportal.sk ako používateľ, Vaše osobné údaje budeme spracúvať v rozsahu, v akom vyplníte registračný formulár, resp. aké údaje o sebe nahráte do svojho profilu. Zároveň spracúvame údaje o tom, aké služby využívate alebo ste využili ako aj platobné údaje. Nespracúvame informácie o Vašej kreditnej/debetnej karte ako číslo karty, dátum platnosti či tzv. CVV kód. V prípade vytvorenia si profilu na www.zdravyportal.sk a objednania služby spracúvame Vaše osobné údaje na základe plnenia zmluvy.  Ak sa prihlásite na akúkoľvek službu, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu (Meno, Priezvisko a emailová adresa) a za účelom poskytnutia tejto služby. Právnym základom je plnenie zmluvných záväzkov, ktoré vzniknú na základe Vašej objednávky. Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je plnenie zmluvných záväzkov.

Ak sa zaregistrujete na odber nášho newslettra, aby ste boli informovaní o našich ponukách, spracúvame vaše celé meno a e-mailovú adresu. Službu zasielania newslettra si zabezpečuje poskytovateľ www.zdravyportal.sk sám vo vlastnej réžii. 

Keď sa s nami skontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, spracúvané budú Vaše celé meno a e-mailová adresa, prípadne iné osobné údaje, ktoré Vy v kontaktnom formulári uvediete. Vaše osobné údaje budú použité na zodpovedanie vášho dotazu alebo na poskytnutie poradenstva, ktoré hľadáte. Základom spracovania vašich osobných údajov je váš súhlas.

Vždy, keď je spracovanie vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase, Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov pred jeho odvolaním. Bohužiaľ Vám nebudeme môcť poskytnúť niektoré z našich služieb, pre ktoré potrebujeme Vaše osobné informácie, ak nám súhlas neposkytnete. Ďalšie informácie o tom, ako odvolať súhlas, nájdete v kapitole „Aké sú vaše práva“ nižšie.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, pokým budete využívať naše služby. Ako všeobecné pravidlo vymažeme osobné údaje po tom, ako sme Vám prestali poskytovať naše služby, pokiaľ nám platné všeobecne záväzné právne predpisy neuložia povinnosť Vaše údaje spracúvať a/alebo uchovávať po dlhšiu dobu. V prípade, že požiadate o vymazanie Vašich osobných údajov alebo odvoláte súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov a my nie sme nútení na základe platných predpisov údaje spracúvať a/alebo uchovávať, tak ich do 30 dní od Vašej žiadosti vymažeme.

Aké sú Vaše práva?

Na základe právnej úpravy EÚ o ochrane osobných údajov, máte nárok na rôzne práva, ktoré Vám pomôžu kontrolovať používanie a spracovanie Vašich osobných údajov. Máte nárok byť informovaný o tom, ktoré osobné údaje, týkajúce sa Vás, sú spracované, na aký účel , na akom právnom základe, komu sú Vaše údaje sprístupnené. Všetky tieto informácie Vám budú priznané, samozrejme, bezplatne, zvyčajne 30 dní odo dňa Vašej žiadosti.

Máte právo na opravu alebo vymazanie Vašich nepresných, nekompletných alebo zastaraných osobných údajov. Ak by Vaše spracovanie osobných údajov nebolo v súlade s platným právom, alebo by už spracované osobné údaje boli nekompletné alebo nepresné, prirodzene, môžete požiadať o opravu, vymazanie alebo blokovanie osobných údajov. Taktiež môžete vzhľadom na Vašu osobitnú situáciu a zo závažných legitímnych dôvodov vzniesť námietku ku spracovaniu Vašich osobných údajov. vrátane namietania proti profilovaniu založenému na oprávnenom záujme. Vždy máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu. Máte právo získať  osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a sú spracúvané automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi. Ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Ak ste si uplatnili svoje právo, ak to bude možné, oznámime to tretím stranám. Vašu žiadosť splníme, pokiaľ nebudeme nútení spracovávať Vaše osobné údaje v súlade s našimi právnymi povinnosťami, zvyčajne do 30 dní od vašej žiadosti.

Ak chcete uplatniť svoje práva, jednoducho nám pošlite email so žiadosťou. Ak si neželáte dostávať naše informačné newslettre, môžete použiť aj odkaz na zrušenie odberu, ktorý nájdete v spodnej časti každého newslettra.

V prípade nášho nesúladu s vašou žiadosťou môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.